1

 

Carcinoembryonic antigen (CEA)

 

การทดสอบ

:

Carcinoembryonic antigen (CEA)

ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication)

:

ใช้ร่วมวินิจฉัยและติดตามผลการรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่โรคมะเร็ง
ทางเดินอาหาร โรคมะเร็งปอด (non-small cell)โรคมะเร็งเต้านม
โรคมะเร็งรังไข่

การเตรียมผู้ป่วย (patient preparation)

:

ไม่มี

สิ่งส่งตรวจ (specimen) ปริมาณและภาชนะ ที่ใช้เก็บ (collection  medium)

:

เลือด ปริมาณ 5  มิลลิลิตร ใส่หลอดเก็บเลือดที่ไม่มีสารกัน เลือดแข็ง (จุกแดง)

การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling)

:

ใส่สิ่งส่งตรวจในภาชนะส่งสิ่งส่งตรวจที่มีอุณหภูมิเหมาะสม ควรนำ ส่งห้องปฏิบัติการภายในเวลา 2 ชั่วโมง หลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจ

วันและเวลาทำการตรวจ (testing  schedule)

:

ทุกวัน และตลอด 24 ชั่วโมง

การประกันเวลาการทดสอบ (TAT)

:

- ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง ถึง รายงาน ผล (Analytical TAT)  2  ชั่วโมง

การรายงานผล

:

รายงานผลเป็นหน่วย  IU/ml
        ค่าอ้างอิง  (reference  value)  0 - 3.8 ng/ml

ค่าตรวจ (charge)

:

 

วิธีการวิเคราะห์ (methodology)

:

Electrochemiluminescence immunoassay (ECLIA)

สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ (interference)

:

ไม่มี

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้
(time limit for requesting additional test ) 

:

ภายใน 24 ชั่วโมง

อื่นๆ  (Comment )

:

 

TOP