การตรวจห้องปฏิบัติการ

สถานที่ตรวจทางห้องปฏิบัติการ

1. ห้องปฏิบัติพยาธิวิทยาคลินิก  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2  โทรศัพท์  8205 , 8207
2. ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา   อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2  โทรศัพท์  8211
3. ห้องธนาคารเลือด  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2  โทรศัพท์  8206วันและเวลาทำการตรวจในการทดสอบต่างๆ

 

วันและเวลาทำการตรวจในการทดสอบต่างๆ

กรุณาตรวจสอบในรายละเอียดของการทดสอบชนิดต่างๆ

 

การขอตรวจซ้ำหรือขอตรวจเพิ่ม

          ผู้ใช้บริการสามารถขอตรวจซ้ำหรือขอตรวจ เพิ่มได้ โดยโทรศัพท์ติดต่อห้องปฏิบัติการที่ส่งตรวจ เพื่อตรวจสอบว่ามีสิ่งส่งตรวจ พอหรือไม่ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มหรือตรวจซ้ำ เป็นดังนี้

 

การทดสอบที่ไม่ให้ขอเพิ่ม
  Blood gas
Body fluid analysis
Calcium
Ferritin
Glucose ซึ่งไม่ได้ใส่ tube sodium fluoride

การทดสอบที่ขอเพิ่มได้ภายใน 1 ชั่วโมง

  APTT ratio (Heparin therapy) Electrolytes

 การทดสอบที่ขอเพิ่มได้ภายใน 2 ชั่วโมง

  CBC ESR

 การทดสอบที่ขอเพิ่มได้ภายใน 4 ชั่วโมง

  APTT TSH

การทดสอบที่ขอเพิ่มได้ภายใน 24 ชั่วโมง

    PT


การทดสอบอื่นๆ นอกจากนี้ สามารถขอเพิ่มได้ตามระยะเวลาการเก็บสิ่งส่งตรวจ ประมาณ 24 ชั่วโมง หรือตามรายละเอียดในแต่ละการทดสอบ

 

TOP