การรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

วิธีการรายงานผล

      
เมื่อทำการตรวจทางห้องปฏิบัติการเรียบร้อยแล้วผลการตรวจจะถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้ผ่านการประเมินในด้านการตรวจสอบผล และจะส่งผลการตรวจเข้าระบบคอมพิวเตอร์โรงพยาบาล ( HIS) ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเรียกดูผลและพิมพ์ใบรายงานผลได้เอง อย่างไร ก็ตามกรณีมีปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้องห้องปฏิบัติการจะให้บริการรายงานผล โดยพิมพ์ผลการตรวจวิเคราะห์จากระบบ LIS เพื่อ เพิ่มความสะดวกของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่จะนำผลการตรวจไปให้ที่ห้องตรวจต่างๆ

การรายงานผลกรณีค่าวิกฤต    

กรณีที่ผลการตรวจมีค่าที่อยู่ในเกณฑ์ค่าวิกฤตของห้องปฏิบัติการ จะปฏิบัติดังนี้

          ห้องปฏิบัติการโดยผู้ตรวจสอบผลการตรวจวิเคราะห์ หรือผู้รับรองรายงานผลการตรวจ (Approved signature) เป็นผู้โทรศัพท์ แจ้งแพทย์หรือพยาบาลที่ได้รับมอบหมายให้ทราบพร้อมกับลงบันทึกในคอมพิวเตอร์ LIS โดยระบุชื่อผู้รับโทรศัพท์รายละเอียดของการ รายงานค่าวิกฤตในช่อง comment และรหัสผู้โทรศัพท์แจ้งจะปรากฏในบันทึกโดยอัตโนมัติในคอมพิวเตอร์ LISด้วย

การรายงานผลทางโทรศัพท์

      
ทางห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ให้ทำการรายงานผลทางโทรศัพท์ หากแพทย์ผู้ใช้บริการต้องการทราบผลแต่ขณะนั้นไม่สามารถพิมพ์ใบ รายงานผลเองได้ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากแพทย์โทรศัพท์มาถามที่ห้องปฏิบัติการได้โดยทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิกจะบันทึก การรายงานผลทางโทรศัพท์ในคอมพิวเตอร์ LIS ไว้เป็นหลักฐาน โดยระบุชื่อผู้สอบถามและผลการตรวจวิเคราะห์ที่แจ้งพร้อมให้ทวน ค่ารายงานผลให้ผู้แจ้งทราบด้วย

TOP