การเก็บสิ่งส่งตรวจ

ห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก จัดเตรียมหลอดเก็บเลือดประเภทต่างๆ ให้เบิกที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ดังนี้

ชนิดของหลอดเก็บเลือด

สารเคมีในหลอด

การเลือกใช้

หลอดจุกสีม่วง มีขนาดใส่เลือด 2 ml และ 3 ml สำหรับเด็กเล็ก และ ผู้ท่ี่เจาะเลือดยาก มีขนาด 0.5 ml

K 2 EDTA

การตรวจทางโลหิตวิทยา : CBC, DCIP
การตรวจทางเคมีคลินิก : HbA 1c Ammonia,  Homocysteine, Osteocalcin

หลอดจุกสีเขียว สีขนาดใส่เลือด

Lithium heparin

การตรวจทางเคมีคลินิกส่วนใหญ่

หลอดจุกสีฟ้า มีขนาดใส่เลือด 2.7 ml

Sodium citrate 3.2%

การตรวจทางระบบการห้ามเลือด
 

หลอดจุกสีเทา มีขนาดใส่เลือด 2 ml

NaF

การตรวจ Glucose และ Lactate

หลอดจุกสีแดง มีขนาดใส่เลือด 4 และ 6 ml

activator ที่ทำให้ เกิด clot

การตรวจทางซีโรโลยีส่วนใหญ่ ( การทดสอบบาง อย่างใช้หลอดจุกสีแดงไม่ได้ กรุณาตรวจสอบข้อ ยกเว้นจากคู่มือ )

การตรวจทางเคมีที่ใช้หลอดจุกสีแดง (clotted blood) เท่านั้น

      Estradiol
      Folate ใน serum
      FSH
      LH
      Progesterone

Prolactin
Testosterone
Vitamin B12
Prealbumin

การตรวจทางเคมีที่ใช้หลอดจุกสีม่วง (EDTA blood) เท่านั้น

     Ammonia
     Folateใน red cell

HbA 1c
Homocysteine
Osteocalcin

การตรวจทางเคมีที่ใช้หลอดจุกสีเทา (NaF blood) เท่านั้น
      Glucose
      Lactate

การติดป้ายชื่อผู้ป่วยบนหลอดเก็บเลือด

การติดป้ายชื่อผู้ป่วย ขอให้ปฏิบัติ ดังนี้
-  ปิด sticker เป็นแนวตรง ไม่ม้วนเกลียวรอบหลอดเก็บเลือด
-  เมื่อปิด sticker แล้วยังมองเห็นแถบสีที่บอกชนิดของหลอดเก็บเลือดและเว้นช่องว่างให้เห็นขีดบอกระดับเลือดที่ต้องเจาะ
   และระดับเลือดที่ใส่ลงมาในหลอด
-  ถ้า sticker ยาวเกินหลอดเก็บเลือด ให้ตัดส่วนที่เกินออกได้ โดยให้เหลือส่วนที่เป็น HN. และ ชื่อ หรือจะพับ sticker ส่วนที่    เกินเข้าหากันก็ได้

การเจาะเลือด

1.  ตรวจดูว่าป้ายชื่อผู้ป่วย ที่ติดที่ใบขอตรวจ และ หลอดเก็บเลือด    ตรงกัน หรือไม่
2.  ถามชื่อและนามสกุลผู้ป่วยทุกครั้งเมื่อจะเจาะเลือด
3.  ไม่ควรรัดแขนผู้ป่วยนานเกิน 1 นาที เนื่องจากอาจทำให้ค่าของการตรวจบางอย่างเปลี่ยนแปลงไป
4.  ถ้าไม่เจาะโดยระบบสุญญากาศ ไม่ให้เปิดจุก ให้ใช้เข็มแทงผ่านจุกแล้วค่อยๆให้ระบบสุญญากาศดูดเลือดเข้าไปเอง ไม่ต้อง     ดันลูกสูบกระบอกฉีดยา
5.  ในกรณีที่มีการส่งเลือดหลายหลอด ลำดับในการใส่เลือดลงหลอด ให้ปฏิบัติดังนี้
                                                  

                     ลำดับของหลอดเก็บเลือด                                     จำนวนครั้งที่เขย่า ( mix )

                    1. hemoculture                                                       3-5 ครั้ง
                    2. tube sodium citrate                 (จุกสีฟ้า)                   3-4 ครั้ง
                    3. tube clotted blood                 (จุกสีแดง)                    5 ครั้ง
                    4. tube lithium heparin               (จุกสีเขียว)                   8 ครั้ง
                    5. tube EDTA                             (จุกสีม่วง)                    8 ครั้ง
                    6. tube sodium fluoride              (จุกสีเทา)                     8 ครั้ง

6.  เมื่อใส่เลือดลงหลอดแล้ว ต้องเอียงหลอดเป็นมุม 180 องศา ดังรูปด้านล่าง (จำนวนครั้งตามที่ระบุไว้ ในข้อ 5 )
     

รูปแสดงวิธีการเขย่า ( mix) เลือดกับสารที่เคลือบอยู่ในหลอด ( Additive) ในหลอดเก็บเลือดสุญญากาศอย่างถูกวิธี โดยเอียง            หลอดพลิกกลับไปมาในแนว 180 องศา ไม่ควรเขย่าหลอดแรงๆ เพราะจะทำให้เกิด hemolysis

TOP