การส่งสิ่งส่งตรวจ

การส่งสิ่งส่งตรวจที่ต้องมีเงื่อนไขเป็นพิเศษ
         การส่งสิ่งส่งตรวจมายังห้องปฏิบัติการควรนำส่งด้วยความรวดเร็วโดยทั่วไปไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมงหลังเจาะเลือดอย่างไรก็ตามมีการ ส่งตรวจบางการทดสอบที่ต้องระมัดระวังในการส่งสิ่งส่งตรวจมายังห้องปฏิบัติการเป็นพิเศษดังนี้


สิ่งส่งตรวจที่ต้องนำส่งทันทีหลังเจาะเลือดและต้องใส่น้ำแข็งขณะนำส่ง

 

Ammonia
Blood gas

Lactate

สิ่งส่งตรวจที่ควรส่งภายใน 1 ชั่วโมงหลังเจาะเลือด

 

APTT ratio (Heparin therapy)
Glucoseที่ไม่ใช้ tube sodium fluoride
Electrolyte

Folate
Lupus anticoagulant

สิ่งส่งตรวจที่ควรส่งภายใน2 ชั่วโมงหลังเจาะเลือด

 

APTT
Calcium
CBC
DCIP

Magnesium
Phosphorus
Platelet function test
PTH

สิ่งส่งตรวจที่ต้องระวังไม่ให้โดนแสง

 

Bilirubin (Total, Direct)
CPK
Folate

Microbilirubin
Vitamin B12

สิ่งส่งตรวจที่ห้ามใส่น้ำแข็งหรือห้ามแช่ในตู้เย็น

 

Cold agglutinin titer

Electrolyte

สถานที่รับสิ่งส่งตรวจ
          ห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิกอาจทำการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ  ในกรณีที่เห็นว่าการตรวจทางห้องปฏิบัติการในสิ่งส่ง ตรวจดังกล่าว อาจให้ค่าที่เชื่อถือไม่ได้และเกิดผลเสียในการแปลผลการทดสอบ โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับสิ่งส่งตรวจจะโทรศัพท์แจ้งบุคลากร ทางการแพทย์ที่ส่งสิ่งส่งตรวจนั้นมาพร้อมทั้งบันทึกในคอมพิวเตอร์ LIS ถ้าผู้ส่งตรวจยังยืนยันที่จะทำการทดสอบ ห้องปฏิบัติการจะทำ การตรวจและ พิมพ์รายละเอียดสภาพที่ไม่เหมาะสมของสิ่งส่งตรวจนั้น ๆ ลงในคอมพิวเตอร์ LIS ซึ่งจะปรากฏในใบรายงานผลเกณฑ์ การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ มีดังนี้

    -

การติดป้ายสิ่งส่งตรวจไม่ถูกต้อง

 

1.

ชื่อ - นามสกุลในใบส่งตรวจไม่ตรงกับชื่อ - นามสกุลที่ติดบนภาชนะสิ่งส่งตรวจนั้น

2.

ไม่ติดป้ายชื่อ - นามสกุล บนภาชนะสิ่งส่งตรวจ

    -

การส่งสิ่งส่งตรวจ โดยไม่มีใบขอตรวจ

    -

สิ่งส่งตรวจที่เก็บในภาชนะที่ไม่ถูกต้อง หรือ ใช้สารกันเลือดแข็งที่ไม่ถูกต้อง ตามที่ห้องปฏิบัติการกำหนด

    -

สิ่งส่งตรวจหกเลอะภาชนะที่เก็บสิ่งส่งตรวจ หรือใบขอตรวจ

    -

ปริมาณสิ่งส่งตรวจไม่เพียงพอ

    -

คุณภาพของสิ่งส่งตรวจไม่ได้มาตรฐาน ดังนี้

 

1.

สิ่งส่งตรวจที่ส่งถึงห้องปฏิบัติการช้ากว่ากำหนดเวลาที่ห้องปฏิบัติการกำหนด

2.

สิ่งส่งตรวจที่ clot ในการตรวจที่ต้องใช้ whole blood หรือ plasma ได้แก่ CBC, ESR, PT, APTT, HbA 1c, Blood gas, Homocysteine, Lactate

3.

สิ่งส่งตรวจที่มี hemolysis ในการตรวจบางอย่าง ได้แก่ AST, ALT, Calcium, CPK, Creatinine, LDH, Magnesium, Phosphorus, Potassium, Transferrin และ Troponin-I

4.

ปริมาณสิ่งส่งตรวจไม่ได้สัดส่วนกับสารกันเลือดแข็งตัวในหลอดเก็บเลือด

5.

สิ่งส่งตรวจนำส่งโดยอุณหภูมิไม่เหมาะสม เช่น Lactate, Blood gas

TOP