High Density Lipoprotein-Cholesterol (HDL-C)

 

การทดสอบ

:

High Density Lipoprotein-Cholesterol (HDL-C)

ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication)

:

       HDL มีหน้าที่ขนส่งกลับ cholesterol จาก เนื้อเยื่อสู่ตับ ซึ่ง cholesterol นี้จะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็น bile acid  และจะถูก ปล่อยเข้าสู่ลำไส้ และท่อน้ำดี เพื่อใช้ในกระบวนการย่อยอาหาร ต่อไป  การติดตาม HDL-cholesterol มีความสัมพันธ์กับความ เสี่ยงของโรคหลอดเลือดอุดตัน การที่มีค่า HDL-cholesterol สูงขึ้น จะป้องกันโรคหัวใจ ขณะที่ HDL-cholesterol ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า Triglyceride สูง จะมีอัตราเสี่ยงต่อการ เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันมากขึ้น

การตรวจหา HDL-cholesterol มีหลากหลายวิธี เช่น Ultracentrifugation, Electrophoresis, HPLC และวิธีตก ตะกอน จากทั้งหมดนี้วิธีตกตะกอนเป็นวิธีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ ทั่วไป โดยจะทำการแยก HDL-C ออกมาด้วยการตกตะกอน Apo-protein B โดยใช้ส่วนผสมของ polyanion และ divalent cation เช่น Dextran sulfate กับ magnesium chloride หรือ phosphotungstate กับ magnesium chloride แต่วิธีแบบตก ตะกอนเป็นวิธีที่ต้องใช้เวลามาก และ ไม่สามารถใช้กับเครื่อง วิเคราะห์อัตโนมัติ จึงมีความต้องการที่จะวัด HDL-C โดยไม่ต้อง ตกตะกอน ซึ่งวิธีการวัด HDL-C แบบตรง มักจะใช้ polyanion-metal combinations และใช้ PEG ควบคู่กับ anti-apoprotein B และ anti-apoprotein CIII antibodies ซึ่งใน cassette จะเป็น น้ำยาแบบที่ทำการวัด HDL-C โดยตรง

การเตรียมผู้ป่วย (patient preparation)

:

1.)ควรบริโภคอาหารตามปกติในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนตรวจ และมี น้ำหนักตัวคงที่
2.) ท่าของผู้ป่วยมีผลกับ cholesterol โดย ค่าจะลดลง 10-15% หลังนอนลง 20 นาทีและค่าจะลดลง 6 % หลังจากเปลี่ยนท่ายืน เป็นนั่ง ดังนั้นควรอยู่ในท่านั่งขณะตรวจเลือด หรือหากตรวจใน ท่านอนควรตรวจด้วย ท่าเดิมในแต่ละครั้ง เพื่อป้องกันผลจากการ เปลี่ยนแปลงท่า

สิ่งส่งตรวจ (specimen) ปริมาณและ ภาชนะที่ใช้เก็บ (collection  medium)

:

เลือด ปริมาณ  4-6 มิลลิลิตร ใส่หลอดเก็บเลือดที่มีสารกันเลือด แข็งชนิด lithium heparin(ฝาสีเขียว)

การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง 
(handling)

:

ควรนำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจ

วันและเวลาทำการตรวจ 
(testing  schedule)

:

ทุกวัน และตลอด 24 ชั่วโมง

การประกันเวลาการทดสอบ (TAT)

:

1 ชั่วโมง

การรายงานผล

:

รายงานเป็นหน่วย mg/dL โดยใช้ค่าอ้างอิง (reference value) > 40 mg/dL

ค่าตรวจ (charge)

:

 

วิธีการวิเคราะห์ (methodology)

:

Homogeneous enzymatic method

สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ 
(interference)

:

- Icterus: ระดับ I index น้อยกว่า 30 สำหรับ Conjugated bilirubin  และระดับ 60 สำหรับ Unconjugated bilirubin    หรือเทียบเท่า Conjugated bilirubin  £ 513 umol/L (30 mg/dl) และ Unconjugated bilirubin    £  1026 umol/L (60 mg/dl)  ไม่รบกวนการตรวจวิเคราะห์

- Hemolysis: ระดับ H index น้อยกว่า 1200 หรือเทียบเท่า  Hemoglobin ความเข้มข้น £ 745 umol/L (1200 mg/dl)  ไม่รบกวนการตรวจ วิเคราะห์

- Lipimia:  ระดับ L index  £ 1800 ไม่รบกวนการตรวจ วิเคราะห์   ระดับ Triglyceride £ 13.7 mmol/ L (1200 mg/dL) ไม่รบกวนการตรวจ วิเคราะห์- -- ปริมาณ free fatty acid และ denatured protein ที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้การตรวจวัด HDL ค่าสูงเกินจริงได้

ใน rare case ของ การเพิ่มขึ้นของ Immunoglobulin จะทำให้ค่า HDL สูงขึ้นได้ Ascorbic acid £ 2.84 mmol/L (50 mg/dL) ไม่รบกวนการตรวจวัด

ในผู้ป่วยโรคตับ ที่มี Lipid metabolism ผิดปกติ จะทำให้การตรวจวิเคราะห์ HDLและ LDL ผิดไปจากความเป็นจริงได้

ไม่พบการรบกวนของ Drug เมื่อทำทดสอบด้วย Common drug panels

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้
(time limit for requesting additional test ) 

:

ภายใน 2 ชั่วโมง

อื่นๆ  (Comment )

:

ไม่มี

 

TOP