Microalbumin

 

การทดสอบ

:

Microalbumin

ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication)

:

1.)  ประเมินสภาพทางไตและติดตามการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน
        1.1 ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1  ที่เป็นโรคมาตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
        1.2 ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2  ตั้งแต่ได้รับการวินิจฉัย
2.)  ประเมินสภาพทางไตและติดตามการรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

การเตรียมผู้ป่วย (patient preparation)

:

        ผู้ป่วยควรอยู่ในภาวะปกติ, ไม่มีภาวะขาดน้ำ หรือได้รับสารน้ำจำนวน มาก, ไม่มีอาการของกระเพาะปัสสาวะอักเสบ หรือ ปัสสาวะเป็นเลือด, ไม่ควร ตรวจหลังผ่าตัดทันที และ ไม่ควรออกกำลังกายก่อนตรวจ

สิ่งส่งตรวจ (specimen) ปริมาณและ ภาชนะที่ใช้เก็บ (collection  medium)

:

      ปัสสาวะ - เก็บปัสสาวะ 3-5 มิลลิลิตร ใส่ภาชนะสำหรับเก็บปัสสาวะทั่วไป สามารถเก็บปัสสาวะเป็นช่วงเวลาหรือ 24 ชั่วโมง ถ้าเก็บแบบสุ่ม หรือ 2nd  morning urine ให้ส่งตรวจ urine creatinine ร่วมด้วยเพื่อประโยชน์ในการ คำนวณ

การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง 
(handling)

:

        ควรส่งตรวจทันที ถ้าไม่สามารถส่งตรวจได้ ให้เก็บไว้ที่ 4°C ได้ไม่เกิน 7 วัน  ห้าม freeze และห้ามใส่สารกันเสีย

วันและเวลาทำการตรวจ 
(testing  schedule)

:

ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงเฉพาะห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก 

การประกันเวลาการทดสอบ (TAT)

:

1 ชั่วโมง

การรายงานผล

:

Spot Urine รายงานเป็นอัตราส่วนของค่า  Microalbumin ต่อ  creatinine in Urine 

          MALB (mg/L)         x 100  =  mg MALB / g creatinine
Urine Creatinine (mg/dl)
                                    ค่าอ้างอิง (reference value)  < 20 mg MALB/g creatinine

ค่าตรวจ (charge)

:

 

วิธีการวิเคราะห์ (methodology)

:

Immunoturbidimetric assay

สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ 
(interference)

:

ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวนถ้าปริมาณของสารในปัสสาวะ ไม่เกินค่าที่กำหนด ดังต่อไปนี้
        Icterus: Conjugated bilirubin 66 mg/dL
        Hemolyis: Hemoglobin 300 mg/dL
        Acetone: 60 mmol/L
        Ascorbic acid: 5.68 mmol/L
        Creatinine: 44.2 mmol/L
        Calcium: 40 mmol/L
        Glucose: 111 mmol/L
        Uric acid: 4.17 mmol/L
        Urea: 700 mmol/L
        Urobilinogen: 338 mmol/L

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้
(time limit for requesting additional test ) 

:

ภายใน 1 ชั่วโมง

อื่นๆ  (Comment )

:

- ควรทำการตรวจ 3 ครั้ง ในระยะเวลา 6 เดือน ค่าที่มากกว่าปกติ อย่างน้อย 2 ครั้งจึงจะถือว่ามี microalbuminuria

 

TOP