Microbilirubin

 

การทดสอบ

:

Microbilirubin

ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication)

:

เพื่อช่วยวินิจฉัยภาวะ  jaundice ในทารกแรกเกิด 

การเตรียมผู้ป่วย (patient preparation)

:

ไม่มี

สิ่งส่งตรวจ (specimen) ปริมาณและ ภาชนะที่ใช้เก็บ (collection  medium)

:

เลือดที่เจาะจากส้นเท้าเด็กแรกเกิด ใส่หลอด hematocrit tube ที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด heparin

การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง 
(handling)

:

1.)   การส่งตรวจควรระวังเลือดโดนแสง จะทำให้ค่าลดลง
2.)   ควรนำส่งห้องปฏิบัติการทันที หลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจ

วันและเวลาทำการตรวจ 
(testing  schedule)

:

ทุกวันและตลอด 24 ชั่วโมง

การประกันเวลาการทดสอบ (TAT)

:

1 ชั่วโมง

การรายงานผล

:

รายงานเป็นหน่วย mg/dL โดยใช้ค่าอ้างอิง (reference value) 

Age

Hct (%)

Preterm Newborn
(mg/dL)

Term Newborn
(mg/dL)

Up to 24 hr.

48-69

1.0-8.0

2.0-6.0

Up to 48 hr.

48-75

6.0-12.0

6.0-10.0

Days 3-5

44-72

10.0-14.0

4.0-8.0

ค่าตรวจ (charge)

:

 

วิธีการวิเคราะห์ (methodology)

:

Direct spectrophotometric method

สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ 
(interference)

:

เลือดที่มี hemolysis จะทำให้ค่าผิดไปจากความเป็นจริง

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้
(time limit for requesting additional test ) 

:

ไม่สามารถขอตรวจเพิ่มได้

อื่นๆ  (Comment )

:

ไม่มี
Critical value : > 15 mg/dL

 

TOP