งานเคมีคลินิก

งานโลหิตวิทยา

งานจุลทรรศนศาสตร์

งานจุลชีววิทยา

งานภูมิคุ้มกันวิทยา

อื่นๆ

 

งานเคมีคลินิก

 

 

 

  ROUTINE CHEMISTRY ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
UP

งานโลหิตวิทยา

 

 

 

ี่ ROUTINE HEMATOLOGY ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
UP

งานจุลทรรศนศาสตร์

 

Urin Analysis

 

 

 

ี่ CLINICAL MICROSCOPY ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
UP

 

Stool Exam

 

 

 

  ใบนำตรวจอุจจาระ ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
UP

งานจุลชีววิทยา

 

Gram's Stain

 

 

 

  ใบนำตรวจงานจุลชีววิทยาคลินิก ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
UP

 

AFB Stain

 

 

  แบบฟอร์มการส่งตรวจหาเชื้อวัณโรค ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
UP

 

Bacteria Culture

 

 

 

  ใบส่งตรวจทางจุลชีววิทยาคลินิก ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
UP

งานภูมิคุ้มกันวิทยา

 

 

 

  Immunology ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
UP

อื่นๆ

 

 

 

 

Out LAB ที่เปิดทำเอง ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

UP

 

 
    HEMOLOGY AND MICROLOGY (ใบรายงานผลตรวจแรงงานต่างด้าว) ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
UP

TOP