1

 

 Thyroid stimulating hormone (TSH)

 

การทดสอบ

:

Thyroid stimulating hormone (TSH)

ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication)

:

1.) เป็น initial testในการช่วยวินิจฉัย หรือ ตรวจคัดกรอง primary hyperthyroidism หรือ hypothyroidism เนื่องจากสามารถพบการ เปลี่ยน แปลงได้ก่อนระดับ free T4 or T3
2.) ช่วยวินิจฉัย secondary hyperthyroidism หรือ hypothyroidism
3.) monitoring for patient with T4 supplement or suppressive therapy

การเตรียมผู้ป่วย (patient preparation)

:

ไม่มี

สิ่งส่งตรวจ (specimen) ปริมาณและ ภาชนะที่ใช้เก็บ (collection  medium)

:

clotted blood 3-5 ml   ในหลอดเก็บเลือด (vacutainer) จุกสีแดง

การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง  (handling)

:

ควรนำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 2 ชั่วโมง หลังจาก เก็บสิ่งส่งตรวจ

วันและเวลาทำการตรวจ  (testing  schedule)

:

ทุกวัน และตลอด 24 ชั่วโมง

การประกันเวลาการทดสอบ (TAT)

:

- ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติ การกลาง ถึง รายงานผล (Analytical TAT)  2  ชั่วโมง

การรายงานผล

:

รายงานเป็นหน่วย µIU/mL โดยใช้ค่าอ้างอิง (reference value) 0.23 – 4.0    uIU/ml

ค่าตรวจ (charge)

:

 

วิธีการวิเคราะห์ (methodology)

:

Electrochemiluminescence  immunoassay (ECLIA)

สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ (interference)

:

1.) ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวน ถ้าปริมาณของ สารในภาวะต่างๆ ไม่เกินค่าที่กำหนด ดังต่อไปนี้
- hemolysis , Hb  <  1  g/dl
- lipemia , IntralipId < 1500 mg/dl
- biotin  < 60  ng/ml
- rheumatoid factor < 3250 U/ml

2.) ผลการตรวจอาจถูกรบกวนในผู้ที่ได้รับการรักษาด้วย monoclonal mouse antibodies เนื่องจากการ ทดสอบมีส่วนประกอบของ monoclonal mouse antibodies
3.) ผลการตรวจอาจถูกรบกวนจากผู้ที่มี antibodies ต่อ ruthenium และ streptavidin ที่สูงมากๆ (แต่พบกรณีนี้ได้น้อย)

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้
(time limit for requesting additional test )

:

ภายใน 4 ชั่วโมง

อื่นๆ  (Comment )

:

ในการตรวจวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ในการวินิจฉัยโรค การแปลผลผลการทดสอบต้องประเมินร่วมกับ ประวัติ ผู้ป่วย และการตรวจร่างกายเสมอ

TOP