1

 

Total prostate specific antigen (Total PSA)

 

การทดสอบ

:

Total prostate specific antigen (Total PSA)

ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication)

:

ใช้ร่วมวินิจฉัยและติดตามผลการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

การเตรียมผู้ป่วย (patient preparation)

:

ไม่มี

สิ่งส่งตรวจ (specimen) ปริมาณและ ภาชนะที่ใช้เก็บ (collection  medium)

:

เลือดปริมาณ 5  มิลลิลิตร ใส่หลอดเก็บเลือดที่ไม่มีสาร กันเลือดแข็ง (จุกแดง)

การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง  (handling)

:

ควรนำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากเก็บ สิ่งส่งตรวจ

วันและเวลาทำการตรวจ 
(testing  schedule)

:

ทุกวัน และตลอด 24 ชั่วโมง

การประกันเวลาการทดสอบ (TAT)

:

- ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการกลางถึงรายงาน ผล (Analytical TAT)  2  ชั่วโมง

การรายงานผล

:

0.00 – 4.00   ng/mL

ค่าตรวจ (charge)

:

 

วิธีการวิเคราะห์ (methodology)

:

Electrochemiluminescence  immunoassay (ECLIA)

สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ 
(interference)

:

1.)ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวนถ้าปริมาณของสารในภาวะต่างๆ ไม่เกินค่าที่กำหนดดังต่อไปนี้

-  bilirubin < 65 mg/dl ไม่รบกวนการทดสอบ
-  hemolysis , Hb  < 2.2 g/dlไม่รบกวนการทดสอบ
-  lipemia , lipid  < 1500 mg/dl ไม่รบกวนการ ทดสอบ
-  biotin  < 60  ng/mlไม่รบกวนการทดสอบ
-  rheumatoid factor ต่ำกว่า 1500  U/ml  ไม่รบกวนการทด สอบ
-  ยาที่ใช้ทั่วไปไม่รบกวนการทดสอบ

2.) ผู้ป่วยที่ได้รับไบโอตินขนาดสูง  (> 5 mg/day)  จะสามารถ เจาะเลือด ตรวจได้หลังจากได้รับยาครั้งสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้
(time limit for requesting additional test ) 

:

ภายใน 24 ชั่วโมง

อื่นๆ  (Comment )

:

ในการตรวจวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ในการวินิจฉัยโรค การแปลผลผล การทดสอบต้องประเมินร่วมกับประวัติผู้ป่วย และการตรวจร่างกาย เสมอ

TOP