1

 

anti-HBs

 

การทดสอบ

:

anti-HBs

ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication)

:

การตรวจที่บอกว่าผู้ป่วยรายนั้นมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบี

การเตรียมผู้ป่วย ( patient preparation)

:

ไม่มี

สิ่งส่งตรวจ (specimen) ปริมาณและภาชนะ ที่ใช้เก็บ ( collection  medium)

:

เลือด ปริมาณ 5  มิลลิลิตร ใส่หลอดเก็บเลือดที่ไม่มีสารกัน เลือดแข็ง(จุกแดง)

การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง  (handling)

:

ใส่สิ่งส่งตรวจในภาชนะส่งสิ่งส่งตรวจที่มีอุณหภูมิเหมาะสม ควรนำส่งห้องปฏิบัติการภายในเวลา 2 ชั่วโมง หลังจากเก็บ สิ่งส่งตรวจ

วันและเวลาทำการตรวจ  (testing  schedule)

:

ทุกวัน และตลอด 24 ชั่วโมง

การประกันเวลาการทดสอบ (TAT)

:

- ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง ถึง รายงานผล (Analytical TAT)  2  ชั่วโมง

การรายงานผล

:

รายงานผลเป็นหน่วย  COI

ค่าตรวจ (charge)

:

 

วิธีการวิเคราะห์ (methodology)

:

Electrochemiluminescence immunoassay (ECLIA)

สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์  (interference)

:

1.) ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวน ถ้าปริมาณของสารในภาวะ ต่างๆ ไม่เกินค่าที่กำหนดดังต่อไปนี้
                   icterus  (bilirubin < 30 mg/dl)
                   hemolysis (Hb    < 1.5 g/dl)
                   lipemia (lipid     < 1500 mg/dl)
                   biotin < 30 ng/ml

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้
(time limit for requesting additional test ) 

:

ภายใน 24 ชั่วโมง

อื่นๆ  (Comment )

:

 

TOP